Regulamin

Gitarowy TOP
Konkurs dla gitarzystów

Finał 25 października 2014, Targi Music Lab w Poznaniu

REGULAMIN

§ 1

Organizatorem konkursu dla gitarzystów „Gitarowy Top” jest wydawnictwo International Music Press z siedzibą w Gdyni, wydawca magazynu „TopGuitar” (http://topguitar.pl).

§ 2

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających obywatelstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie pod warunkiem nadesłania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3

Konkurs skierowany jest do gitarzystów. Udział w konkursie polega na zaimprowizowaniu przez gitarzystę solo do podkładu przygotowanego przez organizatora (tu podkład do ściągnięcia spakowany zipem) i nadesłaniu wideo z nagraniem tej solówki. Na nagraniu wideo muszą być widoczne twarz i ręce grającego. Solo musi zostać nagrane przez uczestnika do całego podkładu (który musi być również słyszalny na nagraniu), a wykonanie solówki musi być widoczne na filmie.

§ 4

Uczestnik konkursu, wysyłając utwór do organizatora, oświadcza, że ma do niego pełnię praw autorskich i majątkowych.

§ 5

Organizator będzie przyjmować zgłoszenia od 1 sierpnia 2014 do 15 października 2014 włącznie. Należy je nadsyłać na adres e-mail gitarowytop@topguitar.pl . Prawidłowe zgłoszenie konkursowe powinno zawierać wypełniony FORMULARZ ZGLOSZENIOWY oraz wideo nagranie solo uczestnika zgodne z wymogami konkursu (lub link do pobrania tego nagrania).

§ 6

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego, szczególnie w następujących przypadkach:
– braki w formularzu konkursowym
– rażąco niska jakość nagrania lub wykonania
– część wizualna materiału niezgodna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami
– treści reklamowe w nagraniu.

§ 7

Prawa do zamieszczonego utworu nie przechodzą na organizatora. Organizator zastrzega sobie jednak, iż przekazanie nagrody równoznaczne jest z zawarciem umowy, w myśl której zwycięski utwór zostanie ponownie nagrany na gitarze będącej nagrodą, oraz że fundator nagrody będzie mógł korzystać z niego w ramach swojej promocji, lecz z poszanowaniem wszelkich praw autorskich do utworu. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o imieniu i nazwisku oraz wizerunku zwycięzcy w swoich materiałach promocyjnych.

§ 8

Wszystkie zgłoszenia zostaną zamieszczone na portalu YouTube, na kanale TopGuitar, w odpowiedniej zakładce konkursowej. Wysyłanie zgłoszenia konkursowego jest tożsame z wyrażeniem przez uczestnika zgody na bezpłatne zamieszczenie nagrania na kanale YouTube TopGuitar.

§ 9

Nagrodą główną w konkursie jest gitara elektryczna Framus Diablo Supreme o wartości 17 000 złotych. Nagrodą dodatkową jest cyfrowy system bezprzewodowy Shure GLXD16 o wartości 1 900 zł. Dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się do finału konkursu przewidziano nagrody w postaci akcesoriów gitarowych, płyt i wydawnictw muzycznych.

§ 10

Nagroda główna, nagroda dodatkowa oraz pozostałe nagrody zostaną przekazane podczas koncertu finałowego dnia 25 października 2014 na scenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas targów Music Lab. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione nagrodami dodatkowymi obowiązani są zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody do stosownego urzędu skarbowego (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późniejszymi zmianami).

§ 11

Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

§ 12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

§ 13

Ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych zostanie wyłoniona finałowa dwudziestka. Składać się będzie na nią:
– dziesięciu finalistów wybranych przez jury konkursowe, w którym zasiądą muzycy oraz redaktorzy muzyczni
– dziesięciu finalistów wybranych w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się 8 września 2014 (do finału przechodzi dziesięć osób z najwyższą liczbą głosów, z pominięciem osób, jakie zostały już wybrane do dziesiątki finalistów wyłonionej przez jury).

§ 14

Głosowanie internautów odbywać się będzie między 8 września 2014 a 15 października 2014, a jego zasady podane zostaną w oddzielnym komunikacie. Lista uczestników finałowej części konkursu zostanie ogłoszona do 20 października 2014.

§ 15

Finał konkursu odbędzie się podczas Targów Muzycznych Music Lab w Poznaniu 25 października 2014 (sobota), o godz. 15.00. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas koncertu finałowego 25 października 2014 o godz. 19.00. Laureaci konkursu są zobowiązani wystąpić na koncercie finałowym – to warunek otrzymania nagrody w konkursie.

§ 16

Uczestnicy muszą mieć własne instrumenty. Dopuszcza się korzystanie z własnych wzmacniaczy i urządzeń. Uczestnicy mogą korzystać również z nagłośnienia, które zapewnia na scenie organizator.

§ 17

Organizator konkursu nie zapewnia uczestnikom wyżywienia i noclegu ani nie pokrywa kosztów dotarcia na finał.

§ 18

Organizator zastrzega, że terminy podane w regulaminie mogą ulec zmianie.

§ 19

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz